Disclaimer

Disclaimer YellowSite

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.yellowsite.nl van YellowSite B.V. te Waalwijk, Nederland. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Hoewel YellowSite tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt YellowSite expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden

Wanneer YellowSite hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat YellowSite de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. YellowSite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door YellowSite niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

YellowSite (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YellowSite of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

YellowSite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of YellowSite op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan YellowSite of u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van YellowSite en de aan YellowSite gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

YellowSite behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam of bedrijfsnaam verzamelen. Als je bijkomende informatie vraagt over de YellowSite kunnen we persoonlijke gegevens vragen. We kunnen ook anonieme demografische gegevens verzamelen die niet uniek zijn voor je met het verbeteren van onze service als doel. Informatie over uw computerhardware en -software wordt automatisch verzameld. Deze gegevens zijn onder andere: uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende website-adressen. Deze informatie wordt gebruik voor het uitvoeren van de service, om de kwaliteit van de service te behouden en voor algemene statistieken betreffende het gebruik van de YellowSite website. We raden je aan de privacyverklaringen van de websites die je wenst te bezoeken vanaf YellowSite te lezen, zodat je weet hoe die websites uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen. YellowSite is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten de YellowSite website.

Gebruik van persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens om de websites te bedienen en de door jou gevraagde services te leveren. We kunnen je persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om je te informeren over andere producten of services die beschikbaar zijn bij YellowSite . We kunnen ook contact met je opnemen via enquêtes om je mening over de huidige services of over mogelijk nieuwe diensten, te onderzoeken. YELLOWSITE VERKOOPT, HUURT of VERHUURT zijn KLANTLIJSTEN NIET AAN DERDEN. YellowSite kan soms contact met je opnemen namens externe zakelijke partners over een specifiek aanbod waarin je mogelijk geïnteresseerd kunt zijn. In zulke gevallen worden je unieke persoonlijk identificeerbare gegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) doorgegeven aan derden. Wij mogen gegevens delen met vertrouwde partners om statistische analyses uit te voeren, je een e-mail of post te sturen, te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Derden mogen je persoonlijke gegevens niet gebruiken tenzij ze deze services aan YellowSite aanbieden. Derhalve zijn ze verplicht tot geheimhouding van uw informatie. Wij houden de websites en pagina’s die onze gebruikers bezoeken binnen onze websites bij om te bepalen welke YellowSite services het meest populair zijn. Deze gegevens worden gebruikt om aangepaste inhoud en services binnen YellowSite aan de klanten, die hebben aangegeven dat ze zijn geïnteresseerd in een bepaald gebied, aan te bieden. YellowSite zal je persoonlijke gegevens zonder kennisgeving alleen bekend maken wanneer dit vereist is door de wet of in goed vertrouwen dat een dergelijke handeling nodig is om: te voldoen aan de bepalingen van de wet of aan een juridisch proces waarbij YellowSite of de website betrokken is; de rechten en eigendom van YellowSite te beveiligen en beschermen; en te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van YellowSite, of het publiek te beschermen.